Yalla Chant

Yalla bina nahlab
Bi lhob wi namshi
Sawa ana winta
Winta maraya

Sawa ana wounta
Bi lhob wi namshi
Ya rohi ana
Ya rohi ana

Yalla yalla yalla
Yalla yalla yalla
Yalla yalla yalla
Yalla yalla yalla

Sawa ana wounta
Bi lhob wi namshi
Ya rohi ana
Ya rohi ana
Sawa ana wounta
Ya rohi ana
Ya rohi ana
Wou ahdi ahdi ahdi
Hobi lak, hobi lak

Yalla yalla yalla
Yalla yalla yalla
Yalla yalla yalla
Yalla yalla yalla

Yalla... Yalla... Yalla yalla
Wou lish...
Amamoush... Ba hila bi lhob
Bi lhob wi namshi
Sawa ana winta
Winta maraya

Sawa ana wounta
Bi lhob wi namshi
Ya rohi ana
Yalla yashala habibi
Mara hadourek

Yalla yalla yalla
Yalla yalla yalla
Yalla yalla yalla
Yalla yalla yalla
Yalla yalla yalla
Yalla yalla yalla...
 
Новости
Фотогалерея
Дискография